Artykuły

RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

        Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz ochylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej "RODO" niniejszym przekazujemy informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych :

 

  1. ADMINISTRATOR

Administratorem Państwa danych osobowych jest PPHU DREWIERZ & EURO-NAFTOPOL LUCYNA WIERZBICKA Nowe Siołkowice, ul. Dworcowa 1

 

  1. CELE I PODSTAWY PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH

Państwa dane osobowe będą przetwarzane w celu :

            a) wykonania obowiązków, przewidzianych w zawartej umowie oraz       obowiązujących przepisach,

            b) przestrzegania przepisów prawa, w szczególności realizacji obowiązków          prawnych związanych z zawarciem umowy,

            c) dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami związanymi z    zawartą umową.

 

Podstawami prawnymi przetwarzania Państwa danych osobowych są:

            a) Art. 6ust. 1 lit. b RODO-przetwarzanie jest niezbędne w związku z      wykonywaniem umowie po stronie Administratora,

            b) Art. 6ust. 1 lit. c RODO-przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze w związku z zawartą            umową,

            c) Art. 6ust. 1 lit. f RODO-przetwarzanie jest konieczne do celów            wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj.           możliwości dochodzenia roszczeń.

 

  1. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

            W odniesieniu do danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, prawnie uzasadnionym interesem Administratora jest możliwość dochodzenia roszczeń oraz obrony przed roszczeniami.

 

  1. ODBIORCY DANYCH

            Państwa dane mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora, w tym w zakresie obsługi księgowej, jak również usługi informatyczne i doradcze, w tym usługi prawne. Ponadto Państwa dane mogą być pzrekazywane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów.

  1. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

            Państwa dane będą przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa podatkowego, lub okres przedawnienia roszczeń z tytułu zawartych z Państwem umów, którykolwiek z tych okresów jest dłuższy. Ponadto w odniesieniu do dostawców towarów/usług na rzecz Administratora, dane mogą być przechowywane przez okres 10lat, w związku z dokumentacją działalności zakładowej kontroli produkcji (ZKP).

 

  1. PRAWA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE

            Mają Państwo prawo do :

            a) dostępu do treści swoich danych,

            b) żadania sprostowania swoich danych,

            c) żądania usunięcia swoich danych,

            d) żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,

            e) wniesienia sprzeciwu w odniesieniu do swoich danych.

 

Każde z wymienionych żądań moigą Państwo wnieść pisemnie na adres Administratora podany w pkt 1 lub drogą e-mail na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

  1. INFORMACJA DOTYCZĄCA NIEZBĘDNOŚCI PODANIA DANYCH OSOBOWYCH

            Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do zawarcia jak też realizacji umowy.

 

  1. INFORMACJA O ZAUTOMATYZOWANYM PODEJMOWANIU DECYZJI

            Administrator nie podejmuje decyzji w odniesieniu do Państwa danych w sposób zautomatyzowany, w tym nie poddaje Państwa danych profilowaniu.

 

  1. PRAWO WNIESIENIA SKARGI

            Mają Państwo prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Nasz zakład drzewny (tartak) dostarcza tarcicę (tarcica liściasta, tarcica dębowa), deski (deska sucha dębowa, deska schodowa), fryze dębową. Obsługujemy województwa - woj. opolskie, woj. śląskie, woj. dolnośląskie..